Enligt min mening…

Jag som svenskspråkig kräver rätten att vara en fullvärdig medborgare i mitt eget land!

Hjärtefrågor valet 2015

Åland har många svåra utmaningar framför sig och det behövs nya krafter i politiken. Du ska rösta på mig i Lagtings- och kommunalvalet (Sund) därför att:

En av mina absolut viktigaste hjärtefrågor är självklarheten i att vara en fullvärdig medborgare i mitt eget land på mitt eget modersmål!

Min värdegrund är socialliberal, värdekonservativ, ekologist och internationalist.

För mig är alla jämlika oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller religiös övertygelse. Jag tror på frihet under ansvar där individen har möjlighet att utvecklas enligt egna förutsättningar och begränsningar. Jag tror på en samhällsmodell där alla delar ett socialt ansvar. Jag tar stort avstånd från främlingsfientlighet och rasism.

Jag anser att den åländska politiken behöver ett rejält kunskapslyft för att få igång utvecklingen igen. Åland har musklerna men ingen som spänt dem ordentligt de senaste 20 åren.

Kom ihåg! Lagtingsvalet 30 / Kommunalvalet 502 (självklart röstar du, annars blir det ju ingen förändring)

Snabbfakta om mig

Jag är IT-entrepenör och delägare i ett företag med dotterbolag i flera länder och har högskoleutbildning med huvudämnena systemvetenskap, ekonomi och juridik.

Jag är 54 år, gift, har 3 vuxna barn och ett barnbarn. Jag är gillar hästsport (rider och kör sen jag var barn), snabba bilar, veteranmotorcyklar, rekreationsdykning och all sorts teknik.

Jag har varit facklig förtroendeman i finska metallindustrin under 1980-talet och haft uppdraget som huvudskyddsombud på M/S ATHENA under 1990-talet då jag också var kongressombud för region väst i Svenska Sjöfolksförbundet.

Jag har varit styrelsemedlem i Ålands Framtid under 2000-talet med div förtroendeuppdrag både inom och för partiet, b la som landskapsrevisor (ers), och är för närvarande medlem av den politiska referensgrupp som ser över den åländska vallagen mm.

Jag är inte rädd för att sticka ut hakan och säga min mening, är rakryggad, resultatinriktad, väldigt envis och inte det minsta konflikträdd. Jag struntar helt i status, vill man ha min respekt måste man förtjäna den.

Det finns oerhört många viktiga frågor i samhället och mycket att göra för en intresserad makthavare. Här följer ett axplock av hur jag ställer mig i olika politiska frågor:

Studerande

 • Andras (föräldrars, sambos) inkomster ska inte påverka studiestödet.
 • Studiestödet ska ges direkt efter grundskolan är avslutad.
 • Studiestödet ska vara indexjusterat.
 • Fler billiga studentbostäder måste byggas.
 • Inkomsttaket för jobb under studierna måste bort.
 • Det måste bli lättare att anställa studeranden i sommarjobb.

Socialpolitiken

 • En helhetssyn måste finnas i det ekonomiska trygghetssystemet så att olika bidrag inte påverkar varandra eller nivån på utkomststödet.
 • Målsättningen med de olika stöden måste vara att den totala familjeinkomsten aldrig understiger EU:s fattigdomsgräns.
 • En handlingsprogram för barnfattigdomen på Åland måste tas fram.
 • Åtgärder för att minska fattigdom och marginalisering bör könskonsekvensbedömas.
 • Individens rätt till utkomstskydd för arbetslösa bör inte vara kopplad till partnerns inkomst.
 • Möjligheterna för ensamstående föräldrar att arbeta bör underlättas genom att ytterligare utveckla dagvårds- och hemtjänster samt eftermiddagsvård för skolbarn.
 • Skolorna ska vara avgiftsbefriade så att alla elever, oavsett familjens ekonomiska situation, ska kunnna delta i klassens alla aktiviteter.
 • Flykting- och integrationsfrågor ska vara en naturlig del av dagspolitiken.

Trafiksäkerheten

 • Landskapets ”Trafiksäkerhetsplan för Åland åren 2002-2010” bör följas upp med en ny trafiksäkerhetsplan.
 • En obligatorisk hastighetsbegränsning 30 km/h bör införas för vägavsnitt i omedelbar anslutning till skolgård, dagis eller annan jämförbar fastighet.
 • Alla hastighetsbegränsningar i landskapet bör ses över och vid behov ändras i samråd med boende och kommunerna. Åland växer och nya tätområden växer upp med unga familjer vars säkerhet ska prioriteras.
 • Landskapet bör ändra sin policy att bygga GC och vägbelysning endast längs med nya vägavsnitt och i stället prioritera enligt behovet i samarbete med kommunerna.
 • Automatiska hastighetskameror bör sättas upp på alla huvudleder i anslutning till korsningsområden eller sträckor som inbjuder till höga hastigheter.
 • En ny körkortsklass för bilar med begränsad motorstyrka där körkortsinnehavaren inte får köra nattetid bör införas från 16 år som ett alternativ till dagens farliga mopedbilar.

Kommunpolitik

 • Rösträttsåldern och möjigheten att ställa upp i kommunalvalen bör sänkas till 16 år.
 • En översyn och omfördelning av landskapets och kommunernas ansvar och service bör göras så att landskapet övertar all sådan service som ska vara lika i alla kommuner och som kommunerna inte kan påverka.
 • Kommunerna bör fortsätta att utöka samarbetet så att olika kommuner blir huvudman för olika kommunala tjänster som sedan övriga kommuner upphandlar.
 • Kommunsammanslagningar ska endast ske på initiativ av kommunerna och efter folkomröstning i alla de berörda kommunerna.
 • En kommunsammanslagning för de norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö skulle innebära en stor fördel för kommuninnevånarna som jag understöder.
 • Om Sund inte slås ihop med andra kommuner bör det nuvarande kommunkansliet flyttas till ett mer centralt läge för att öka tillgängligheten.
 • Sund har stora möjligheter när det gäller turistnäringarna som bör utnyttjas i högre grad genom tex mer kommersiell verksamhet, anordnade av kulturarrangemang osv runt museiområdena.

Kollektivtrafiken

 • Landskapet måste få en tydlig roll som beställare medan tjänsterna utförs av det privata näringslivet.
 • Skärgårds- och busstrafiken bolagiseras till en samhällsägd operatör där landskapet och kommunerna är delägare.
 • Behövligt tonnage hyrs in med besättning från privat rederi, landskapet ska inte äga eget tonnage.
 • Färjpassen minimeras genom byggandet av vägbankar och broar, sk kortrutt.
 • Snabbtrafik för personbefordran, cyklar och mindre godstransport ska komplettera trafiken under den isfria perioden.
 • Färjpassen inom Åland är landsväg, endast färjpassen till och från fastlandet ska avgiftsbeläggas.
 • Färjpassen till och från fastlandet ska ha möjlighet att sälja tax-free.

Grön politik

 • Kärnkraften måste på sikt ersättas med mer miljövänliga alternativ.
 • Ett helhetsgrepp måste tas över den åländska miljö och hållbarhetspolitiken.
 • Åland ska bli ett koldioxidneutralt samhälle.
 • Förutom vindkraft måste landskapet aktivt stödja utveckling av andra former av återvinningsbar energi.
 • Landskapet ska aktivt medverka till en ökad användning av el-drivna fordon i det åländska samhället.
 • Samtliga offentligt ägda fordon ska inom en 10-års övergångsperiod bytas ut mot el-drivna fordon.

Förvaltningen

 • Förvaltningen måste få en tydlig rollfördelning mellan beställare och utförare.
 • De delar av verksamheten som inte uttryckligen är myndighetsutövande ska bolagiseras och privatiseras där så är möjligt.
 • Näringsavdelningen bör delas upp så att primärnäringarna överförs till en ny Jord-, fiske- och skogsbruksavdelning.
 • Allmänna funktioner som redovisning, löneadministration mm centraliseras och upphandlas från den privata sektorn.
 • Verksamheten organiseras om och anpassas till en modern E-myndighet.

Minoritetsskyddet

 • Den språkliga utvecklingen i Finland medför att det åländska minoritetsskyddet (självstyrelsen) inte kommer att räcka till i framtiden. För att trygga det åländska samhällets överlevnad som en svenskspråkig region måste ålänningarna utveckla självbestämmanderätten genom att överta behörigheter (utveckla självstyrelsen) med slutmålet att till sist bli självständiga.
 • Det åländska samhället behöver kontinuerligt utveckla samarbetet med Sverige på alla nivåer.

EU och omvärlden

 • Åland är alldeles för litet för att vara en fullvärdig EU-medlem och bör omförhandla medlemskapet liknande de avtal europeiska mikrostater har, så att det enbart omfattar de saker Åland verkligen har ett behov av.
 • Åland ska vara en aktiv och pådrivande aktör i närområdena inom miljö- och ekonomiska frågor.
 • De nordiska länderna skulle bli en ekonomisk stormakt om den nordiska förbundsstaten blev verklighet. Ett självständigt Åland kunde då bli en federal delstat i unionen.

Hittar du inte vad du söker här? Fråga!

Annonser

Written by Erik Schütten

28 juni, 2011 den 15:52